Stanovy DRUŽSTVA LÉKÁREN (formát pdf)

Stanovy (znění ke dni 3.10.2020)
DRUŽSTVO LÉKÁREN


§ 1
1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. Je založeno na dobu neurčitou.
2. Družstvo je právnickou osobou a za porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem. Členové družstva neručí za závazky družstva.
3. Družstvo je založeno za účelem zlepšení ekonomických podmínek činnosti lékáren provozovaných na území ČR.

§ 2 Obchodní firma a sídlo družstva
1. Obchodní firma družstva: DRUŽSTVO LÉKÁREN
2. Sídlo družstva: Jihlava

§ 3 Předmět podnikání
1. Předmět podnikání:
a) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

§ 4 Základní kapitál družstva, informační deska
1. Základní kapitál družstva tvoří souhrn členských vkladů, k jejichž splacení se zavázali členové družstva. Výše základního kapitálu se mění v závislosti na změnách v počtu členů družstva.
2. V souladu s § 562 ZOK družstvo zpřístupní členům informační desku na internetových stránkách www.dlekaren.cz

§ 5 Členský vklad
1. Základní členský vklad činí 5.000,- Kč (pěttisíc korun českých) a po dobu trvání členství v družstvu nemůže majetková účast člena v družstvu klesnout pod uvedenou hodnotu základního členského vkladu.
2. Člen družstva je dále povinen uhradit zápisné ve výši 2.000,- Kč (dvatisíce korun českých). Noví členové družstva jsou povinni splatit základní členský vklad a zápisné při podání přihlášky do družstva k rukám předsedy představenstva nebo jiné osoby pověřené správou vkladů, případně na bankovní účet družstva. Zakládající členové družstva jsou povinni základní členský vklad a zápisné splatit do 15 dnů od konání ustavující schůze družstva určenému členu představenstva a způsobem stanoveným členskou schůzí.
3. Další členský vklad - členové družstva se mohou zavázat k dalšímu peněžitému členskému vkladu. Jeho výše je odvislá od počtu lékáren, provozovaných příslušným členem družstva na území ČR, přičemž na jednu (a každou další) členem provozovanou lékárnu připadá členský podíl ve výši 5.000, Kč. Celková výše dalšího členského vkladu člena tak může činit minimálně 5.000, Kč, maximálně pak součin částky 5.000, Kč a počtu lékáren jím provozovaných na území ČR. Člen
družstva se může zavázat k tomuto dalšímu členskému vkladu a splatit jej nejpozději do 2 let od uzavření smlouvy s družstvem o převzetí povinnosti k dalšímu členskému vkladu. Smlouvu o dalším členském vkladu neschvaluje členská schůze.
4. Členové družstva mají na základě rozhodnutí členské schůze vůči družstvu uhrazovací povinnost ke krytí ztrát družstva, a to až do výše trojnásobku základního členského vkladu.

§ 6 Družstevní podíl
1. Každý člen se podílí na základním kapitálu družstva základním členským vkladem a případně i dalším členským vkladem.
2. Družstevní podíl představuje práva a povinnosti člena plynoucí z členství v družstvu.
3. Každý člen může mít pouze jeden družstevní podíl.

§ 7 Vznik členství
1. Členem družstva může být
a) fyzická osoba (lékárník nebo farmaceutický asistent
b) společnost s ručením omezeným se sídlem na území České republiky, jejímiž společníky jsou minimálně z 50 % (dle podílů) lékárníci nebo farmaceutičtí asistenti a to buď přímo nebo prostřednictvím jiných společností s ručením omezeným se sídlem na území České republiky tak, aby bylo zřejmé, že konečnými vlivnými osobami, které vykonávají práva spojená s minimálním požadovaným podílem (50 %) ve společnosti, která je členem družstva, jsou lékárníci nebo farmaceutičtí asistenti a zároveň není jejím společníkem akciová společnost nebo družstvo
a tato fyzická nebo právnická osoba provozuje lékárnu na území České republiky. Členství v družstvu není podmíněno pracovním vztahem k družstvu. Osoba, jejíž členství v družstvu již dříve zaniklo vyloučením, nemusí být znovu za člena družstva přijata.
2. Členství v družstvu vzniká:
a) při založení družstva dnem vzniku družstva zápisem do obchodního rejstříku,
b) za trvání družstva:
i) dnem rozhodnutí představenstva o přijetí za člena na základě písemné přihlášky,
ii) převodem nebo přechodem družstevního podílu.
3. Nového člena lze přijmout do družstva, pokud splňuje podmínky dle § 7 odst. 1 stanov na základě jeho písemné přihlášky při splnění těchto dalších podmínek:
a) souhlas představenstva s jeho přijetím, a to alespoň 2/3 (dvoutřetinovou) většinou všech členů představenstva,
b) splacení základního členského vkladu a zápisného uvedeného v § 5 těchto Stanov současně s podáním přihlášky do družstva,
c) případné další podmínky stanovené rozhodnutím členské schůze.
4. Družstvo je povinno vrátit žadateli, který nebyl přijat za člena, zaplacený základní členský vklad a zápisné nejpozději do 30 (třiceti) dnů ode dne rozhodnutí představenstva o jeho nepřijetí za člena družstva.
5. Převod družstevního podílu na jiného člena družstva nebo na jinou osobu je možný, pokud nabyvatel družstevního podílu splňuje základní podmínky členství (§ 7 odst. 1 stanov). Převod družstevního podílu je možný jen s písemným souhlasem představenstva. Stávající člen družstva musí představenstvu předložit písemné vyhotovení dohody o převodu družstevního podílu se všemi náležitostmi. Rozhodnutím představenstva o schválení dohody o převodu družstevního
podílu se stává nabyvatel družstevního podílu členem družstva. Proti zamítavému rozhodnutí představenstva se může člen odvolat k členské schůzi.
6. Členství v družstvu je dobrovolné.

§ 8 Spoluvlastnictví družstevního podílu
Družstevní podíl může být ve spoluvlastnictví. Spoluvlastníci mají při hlasování na členské schůzi počet hlasů určený dle § 14 odst. 5 a 6 těchto stanov.

§ 9 Zánik členství
1. Členství v družstvu zaniká:
a) písemnou dohodou,
b) vystoupením,
c) vyloučením,
d) prohlášením konkursu na majetek člena,
e) zamítnutím insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku člena,
f) doručením vyrozumění o neúspěšné opakované dražbě v řízení o výkonu rozhodnutí nebo v exekuci nebo, nejsou-li členská práva a povinnosti převoditelné, pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením členských práv a povinností, nebo právní mocí exekučního příkazu k postižení členských práv a povinností po uplynutí lhůty uvedené ve výzvě ke splnění vymáhané povinnosti podle zvláštního právního předpisu a, byl-li v této lhůtě podán návrh na zastavení exekuce, po právní moci rozhodnutí o tomto návrhu,
g) zánikem družstva,
h) smrtí člena družstva,
i) převodem družstevního podílu,
j) přechodem družstevního podílu,
k) zánikem právnické osoby, která je členem družstva.
2. V případě dohody zaniká členství sjednaným dnem. Dohoda musí být uzavřena písemně.
3. Vystoupením zaniká členství vždy k poslednímu dni kalendářního pololetí, ve kterém bylo doručeno písemné oznámení člena o vystoupení z družstva představenstvu družstva.
4. O vyloučení rozhoduje představenstvo družstva. O vyloučení nelze rozhodnout později než ve lhůtě 6 měsíců ode dne, kdy se družstvo dozvědělo o důvodu vyloučení, nejpozději však ve lhůtě 1 roku ode dne, kdy důvod vyloučení nastal. Člen může být vyloučen, jestliže:
a) závažným způsobem nebo opětovně a přes výstrahu porušuje povinnosti uložené mu zákonem, nebo těmito stanovami (zejména § 12 odst. 2 stanov), případně dalšími interními předpisy družstva,
b) nesplňuje základní podmínky členství v družstvu dle § 7 odst. 1 stanov
c) byl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin, který spáchal proti družstvu nebo členu družstva nebo osobám žijícím se členem družstva ve společné domácnosti,
5. Proti rozhodnutí o vyloučení může člen podat odůvodněné námitky k členské schůzi ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení oznámení o vyloučení, k námitkám podaným v rozporu s tím se nepřihlíží. Členství vylučované osoby zaniká marným uplynutím lhůty pro podání námitek nebo dnem, kdy bylo vylučované osobě doručeno rozhodnutí členské schůze o zamítnutí námitek. Proti rozhodnutí členské schůze o zamítnutí námitek může vylučovaná osoba podat ve lhůtě 3 měsíců ode dne doručení rozhodnutí návrh soudu na prohlášení rozhodnutí o vyloučení za neplatné. Do doby
uplynutí lhůty pro podání návrhu u soudu nebo do doby pravomocného skončení soudního řízení družstvo nemůže vůči členovi uplatnit žádná práva plynoucí ze zániku jeho členství. Rozhodnutí představenstva o vyloučení člena a rozhodnutí členské schůze o zamítnutí námitek a potvrzení rozhodnutí o vyloučení se vylučovanému členovi doručí doporučeným dopisem do vlastních rukou na adresu člena uvedenou v seznamu členů. Bylo-li rozhodnutí o vyloučení zrušeno nebo rozhodla-li členská schůze nebo soud, že námitky člena proti rozhodnutí o vyloučení jsou důvodné, platí, že členství v družstvu nezaniklo.
6. Jestliže byl zrušen konkurs na majetek člena z jiných důvodů než po splnění rozvrhového usnesení nebo pro nedostatek majetku, jeho členství se obnovuje. Insolvenční správce vrátí do 30 dnů ode dne právní moci rozhodnutí soudu o zrušení konkursu vyplacený vypořádací podíl úpadce družstvu. Toto platí obdobně i v případě, že byl pravomocně zastaven výkon rozhodnutí postižením družstevního podílu v družstvu nebo pravomocně zastavena exekuce podle zvláštního právního předpisu. Ten, kdo přijal vyplacený vypořádací podíl povinného, vrátí do 30 dnů ode dne právní moci rozhodnutí soudu o zastavení výkonu rozhodnutí nebo exekuce vyplacený vypořádací podíl povinného družstvu.
7. Smrtí člena zaniká členský vztah, družstevní podíl přechází na dědice. Dědic družstevního podílu zůstavitele může požádat o členství v družstvu. Ke vzniku členství dědice v družstvu se vyžaduje vždy souhlas představenstva a splnění základních podmínek členství (§ 7 odst. 1 stanov). Nestane-li se dědic členem, má nárok na majetkové vypořádání ve smyslu ustanovení § 10 Stanov.
8. Zánikem právnické osoby, která je členem družstva, přechází její družstevní podíl na jejího právního nástupce, pokud o to právnická osoba před svým zánikem požádala a představenstvo s přechodem družstevního podílu před zánikem právnické osoby souhlasilo.

§ 10 Majetkové vypořádání při zániku členství
1. Nárok na vypořádací podíl vznikne bývalému členu nebo jeho dědicům při zániku jeho členství za trvání družstva. Vypořádací podíl se určí poměrem splaceného členského vkladu dosavadního člena, násobeného počtem ukončených roků jeho členství, k souhrnu splacených členských vkladů všech členů družstva, násobených ukončenými roky jejich členství.
2. Pro určení vypořádacího podílu je rozhodný stav vlastního kapitálu družstva podle účetní závěrky za rok, v němž členství zaniklo. Při určení výše vypořádacího podílu se nepřihlíží k vkladům členů s kratším než ročním členstvím přede dnem, k němuž se řádná účetní závěrka sestavuje, dále ke kapitálu v rezervním fondu a v jiných zajišťovacích fondech, budou-li zřízeny. Toto platí v případě, že každému dalšímu členskému vkladu odpovídá jedna provozovaná lékárna člena družstva. Pokud v době vzniku nároku na vypořádací podíl neodpovídá počet provozovaných lékáren počtu dalších členských vkladů člena družstva, potom vypořádací podíl ke každému dalšímu členskému vkladu bude určen podle účetní závěrky za rok, ve kterém byla ukončena činnost lékárny, na jejímž základě dle čl. V. odst. 3 stanov získal člen další členský vklad.
3. Vypořádací podíl se uhrazuje v penězích. Nárok na podíl na zisku vzniká jen za období trvání členství.
4. Nárok na vypořádací podíl je splatný uplynutím tří měsíců od schválení účetní závěrky za rok, v němž členství zaniklo. Pokud to však hospodářská situace umožňuje, může družstvo uspokojit tento nárok nebo jeho část i dříve.
5. Při výplatě vypořádacího podílu družstvo jednostranně započte své splatné pohledávky vůči bývalému členu.
6. Zánikem členství v důsledku převodu družstevního podílu nevzniká dosavadnímu členovi vůči družstvu nárok na vypořádací podíl. Vzájemné nároky si účastníci převodu vypořádají sami mezi sebou.
7. Kromě nároku na výplatu vypořádacího podílu nemá bývalý člen nebo jeho dědicové z důvodu zániku členství nárok na jakoukoliv jinou část majetku družstva.

§ 11 Seznam členů
1. (1) Družstvo vede seznam členů, do něhož se zapisuje.
a) jméno a bydliště nebo sídlo, případně také jiná členem určená adresa pro doručování,
b) den a způsob vzniku a zániku členství v družstvu,
c) výše členského vkladu a dalšího členského a rozsah splnění vkladové povinnosti k členskému vkladu.
d) datum zániku členství v družstvu,
e) výše a datum splacení vypořádacího podílu,
f) výše, způsob a datum vypořádání likvidačního zůstatku.
2. Člen oznámí a doloží družstvu každou změnu údajů evidovaných v seznamu členů bez zbytečného odkladu poté, co tato skutečnost nastala. Družstvo provede zápis zapisované skutečnosti bez zbytečného odkladu poté, co mu bude změna prokázána.
3. Člen má právo do seznamu členů nahlížet a žádat bezplatné vydání potvrzení o svém členství a obsahu svého zápisu v seznamu členů. Pokud člen požaduje vydání tohoto potvrzení častěji než jedenkrát za rok, uhradí družstvu odůvodněné náklady s tím spojené.
4. Družstvo vydá každému členovi na jeho písemnou žádost a za úhradu nákladů opis seznamu všech členů nebo požadované části seznamu, a to bez zbytečného odkladu od doručení žádosti.
5. Přestane-li být člen družstva jeho členem, družstvo to v seznamu členů vyznačí bez zbytečného odkladu. Do této části seznamu představenstvo umožní nahlédnout pouze bývalému členovi, jehož se zápis týká, a jeho právnímu nástupci. Jiné osobě poskytne družstvo údaje zapsané v seznamu pouze za podmínek stanovených zákonem upravujícím podnikání na kapitálovém trhu pro poskytování údajů osobou vedoucí evidenci investičních nástrojů.

§ 12 Členská práva a povinnosti
1. Člen družstva má zejména právo:
a) účastnit se jednání a rozhodování členské schůze a jejím prostřednictvím se podílet na řízení a kontrole činnosti družstva prostřednictvím jeho orgánů,
b) volit a být volen do orgánů družstva,
c) účastnit se veškeré činnosti družstva,
d) žádat svolání mimořádné členské schůze, písemnou žádost musí podepsat nejméně 10 % členů družstva, kteří mají nejméně 20 % všech hlasů,
e) požadovat informace o činnosti orgánů družstva, o stavu hospodaření družstva atd.,
f) navrhnout soudu určení neplatnosti usnesení členské schůze pro rozpor s právními předpisy či stanovami. Návrh soudu lze podat do tří měsíců ode dne, kdy se člen o tvrzeném rozhodnutí dozvěděl, nejdéle však do jednoho roku ode dne přijetí rozhodnutí,
g) domáhat se za družstvo náhrady újmy proti členovi orgánu družstva. Před uplatněním práva proti členovi představenstva informuje člen kontrolní komisi, směřuje-li uplatnění práva proti členovi jiného orgánu družstva, informuje o této skutečnosti představenstvo. Informovaný orgán uplatní právo na náhradu újmy bez zbytečného odkladu po doručení informace od člena, jinak může člen toto právo uplatnit za družstvo sám.
h) vyžádat si na své náklady zápis z jednání kolektivního orgánu družstva,
i) vyžádat si řádnou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku a úhrady ztrát k nahlédnutí,
j) na další práva, vyplývající z příslušných ustanovení stanov družstva, interních předpisů družstva nebo z usnesení členské schůze družstva.
2. Člen družstva je zejména povinen:
a) dodržovat stanovy, vnitřní předpisy družstva a plnit rozhodnutí orgánů družstva,
b) platit včas a řádně veškeré platby za služby poskytované členovi družstvem na základě smluv uzavřených mezi družstvem a členem družstva (zejména provizi družstvu na základě smlouvy o obchodním zastoupení, pokud je uzavřena),
c) předávat představenstvu nebo jím určené osobě data z lékáren člena družstva přihlášených do sítě lékáren družstva na základě členskou schůzí schváleného postupu,
d) uzavřít prostřednictvím družstva rámcovou kupní smlouvu s alespoň jedním vybraným distributorem (výjimku z této povinnosti může schválit představenstvo) a plnit povinnosti z rámcové kupní smlouvy tak, aby distributor neměl právo rámcovou kupní smlouvu vypovědět pro závažné porušení smlouvy ze strany člena,
e) chránit majetek družstva,
f) oznamovat družstvu včas změny, týkající se člena, které jsou podstatné pro vedení seznamu členů,
g) podílet se finančně na úhradě případné ztráty družstva v souladu s ustanovením § 5 odst. 4, těchto stanov,
h) zaplatit družstvu náhradu škody, kterou člen družstva způsobí družstvu porušením svých členských povinností vyplývajících z těchto stanov, vnitřních předpisů nebo ostatních obecně závazných platných právních předpisů,
i) dodržovat zákaz konkurence dle čl. 18 stanov.
3. Další podrobnosti týkající se práv a povinností členů družstva může stanovit usnesením členská schůze.

§ 13 Orgány družstva
1. Orgány družstva jsou:
a) členská schůze,
b) představenstvo družstva,
c) kontrolní komise.
2. Orgánem družstva nebo jeho členem může být jen člen družstva. Je-li členem voleného orgánu družstva právnická osoba, vykonává práva a povinnosti spojené s jejím členstvím v orgánu družstva fyzická osoba, která je k tomu písemnou plnou mocí zmocněna. Zmocněnec musí splňovat stejné podmínky, jako kdyby byl členem voleného orgánu družstva osobně, kromě členství v družstvu a nesmí udělit další plnou moc za tímto účelem třetí osobě.
3. Členové orgánů mohou být opětovně voleni.
4. Funkce člena představenstva a funkce člena kontrolní komise jsou vzájemně neslučitelné. Členy představenstva a členy kontrolní komise nemohou být v jednom funkčním období osoby blízké (ve smyslu ustanovení § 22 občanského zákoníku).
5. Představenstvo a kontrolní komise jsou způsobilé se usnášet, jestliže byly platně svolány a je-li přítomna nadpoloviční většina jejich členů, pokud zákon nebo tyto stanovy neurčují jinak. Usnesení je přijato, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina přítomných, nevyžaduje-li zákon nebo tyto stanovy souhlas kvalifikované většiny. Představenstvo a kontrolní komise rozhodují
veřejným hlasováním (aklamací), pokud nerozhodnou, že o určitých otázkách se bude hlasovat neveřejně.
6. Každý člen představenstva a kontrolní komise má jeden hlas.
7. Členům představenstva a kontrolní komise náleží odměna za výkon funkce nebo za jinou pro družstvo prospěšnou činnost. Odměnu schvaluje členská schůze. Bližší podmínky stanovení a výplaty odměn stanoví členská schůze.
8. O průběhu jednání představenstva a kontrolní komise se pořizuje zápis, který musí obsahovat:
a) firma a sídlo družstva a označení orgánu družstva,
b) datum, hodina a místo konání,
c) popis jednotlivých bodů programu,
d) rozhodnutí s uvedením výsledku hlasování. V zápisu se jmenovitě uvedou členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí usnesení.
e) nepřijaté námitky členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování.
Součástí zápisu jsou návrhy a prohlášení předložená na jednání orgánu k projednání, pozvánka na jednání příslušného orgánu, listina přítomných.

§ 14 Členská schůze
1. Členská schůze je nejvyšším orgánem družstva. Schází se nejméně jednou za rok. Členská schůze, na které se má projednat řádná účetní závěrka, se musí konat nejpozději do 6 měsíců po skončení účetního období, za které je řádná účetní závěrka sestavena. Členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jí nadpoloviční většina členů družstva, kteří mají nadpoloviční většinu hlasů, nestanoví-li tyto stanovy nebo zákon jinak.
2. Svolavatel nejméně 15 dnů přede dnem konání členské schůze uveřejní pozvánku na členskou schůzi na internetových stránkách družstva a současně ji zašle členům na adresu uvedenou v seznamu členů. Uveřejněním pozvánky se považuje pozvánka za doručenou. Pozvánka musí být na internetových stránkách uveřejněna až do okamžiku konání členské schůze. Pozvánka obsahuje alespoň firmu a sídlo družstva, místo a dobu zahájení členské schůze; místo a doba zahájení členské schůze se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost člena se jí zúčastnit, označení, zda se svolává členská schůze nebo náhradní členská schůze, program členské schůze a místo, kde se člen může seznámit s podklady k jednotlivým záležitostem programu členské schůze, pokud nejsou přiloženy k pozvánce. Má-li dojít ke změně stanov nebo k přijetí usnesení, jehož důsledkem je změna stanov, obsahuje pozvánka v příloze též návrh těchto změn nebo návrh usnesení.
3. Představenstvo svolá členskou schůzi, jestliže jej o to požádala kontrolní komise nebo alespoň 10 % členů družstva, kteří mají nejméně jednu pětinu všech hlasů. Na žádost kontrolní komise nebo alespoň 10 % členů družstva, kteří mají nejméně jednu pětinu všech hlasů, nebo v důležitém zájmu družstva může členskou schůzi svolat i jeden nebo někteří členové představenstva, likvidátor nebo kontrolní komise, jestliže ji mělo svolat představenstvo podle tohoto zákona nebo stanov a neučinilo tak bez zbytečného odkladu poté, co tato povinnost vznikla. Není-li členská schůze svolána na žádost kontrolní komise nebo alespoň 10 % členů družstva, kteří mají nejméně jednu pětinu všech hlasů, představenstvem tak, aby se konala do 30 dnů po doručení žádosti, musí být členská schůze svolána kontrolní komisí nebo alespoň 10 % členů družstva, kteří mají nejméně jednu pětinu všech hlasů. Jestliže tak tyto osoby nebo orgán neučiní do 10 dnů poté, co uplynula lhůta pro svolání členské schůze představenstvem, může členskou schůzi svolat a všechny úkony s tím spojené činit osoba k tomu písemně zmocněná všemi členy, kteří o svolání členské schůze požádali.
4. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá ten, kdo svolal původně svolanou členskou schůzi, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu, náhradní členskou schůzi se stejným programem, a to stejným způsobem jako původně svolanou členskou schůzi a samostatnou pozvánkou. Náhradní členská schůze je schopna se usnášet bez ohledu na počet přítomných členů.
5. Při hlasování má každý člen družstva počet hlasů podle výše svého členského vkladu, a to následovně:
a) členský vklad 5.000,- Kč jeden hlas
b) členský vklad 10.000,- Kč dva hlasy
c) členský vklad nad 10.000,- Kč tři hlasy
Člen se může nechat při účasti na členské schůzi zastoupit jiným členem nebo jinou osobou na základě písemné plné moci s ověřeným podpisem zmocnitele. Zmocněncem však nemůže být člen představenstva nebo kontrolní komise. Nikdo nesmí být na jednání členské schůze zmocněncem více než jedné třetiny všech členů družstva, jinak platí, že nemá pro jednání na členské schůzi udělenu žádnou plnou moc.
6. K platnosti usnesení členské schůze je třeba souhlasu nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů, není-li zákonem nebo těmito stanovami vyžadována kvalifikovaná většina. V případě hlasování o:
a) schválení poskytnutí finanční asistence,
b) uhrazovací povinnosti,
c) zrušení družstva s likvidací,
d) přeměně družstva,
e) vydání dluhopisů.
má každý člen pouze jeden hlas a členská schůze je schopna se usnášet, pokud jsou přítomny alespoň dvě třetiny všech členů, a usnesení musí být přijato alespoň dvěma třetinami přítomných členů.
7. Členská schůze zejména:
a) mění stanovy, nedochází-li k jejich změně na základě jiné právní skutečnosti,
b) volí a odvolává členy představenstva a kontrolní komise,
c) určuje výši odměny představenstva, kontrolní komise,
d) schvaluje řádnou, mimořádnou nebo konsolidovanou účetní závěrku, popřípadě mezitímní účetní závěrku,
e) schvaluje smlouvu o výkonu funkce podle § 59 ZOK,
f) schvaluje poskytnutí finanční asistence,
g) rozhoduje o námitkách člena proti rozhodnutí o jeho vyloučení,
h) schvaluje jednání učiněná za družstvo do jeho vzniku,
i) rozhoduje o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty,
j) rozhoduje o uhrazovací povinnosti,
k) rozhoduje o použití rezervního fondu,
l) rozhoduje o vydání dluhopisů,
m) schvaluje převod nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti družstva,
n) rozhoduje o přeměně družstva,
o) schvaluje smlouvu o tichém společenství a její změnu a zrušení,
p) rozhoduje o zrušení družstva s likvidací,
q) volí a odvolává likvidátora a rozhoduje o jeho odměně,
r) schvaluje zprávu likvidátora o naložení s likvidačním zůstatkem,
s) rozhoduje o prodeji nebo jiných majetkových dispozicích s nemovitostmi ve vlastnictví družstva,
t) rozhoduje o odvolání člena družstva proti rozhodnutí představenstva o zamítnutí převodu družstevního podílu,
u) schvaluje vnitřní předpisy družstva,
v) rozhoduje o dalších otázkách, které zákon nebo stanovy svěřují do její působnosti.
8. O průběhu jednání členské schůze se pořizuje zápis, který musí obsahovat náležitosti uvedené v § 13 odst. 8 těchto stanov. Přílohu zápisu tvoří seznam účastníků schůze, pozvánka na ni a podklady, které byly předloženy k projednávaným bodům. Každý člen má právo vyžádat si u představenstva zápis a jeho přílohy k nahlédnutí.
9. Členskou schůzi zahájí předseda představenstva nebo jiný pověřený člen představenstva a řídí ji až do zvolení předsedy schůze, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a sčitatelů hlasů. Předseda představenstva zajistí vyhotovení zápisu z jednání členské schůze do 15 dnů ode dne konání členské schůze. Zápis podepisuje předsedající členské schůze, zapisovatel a dva ověřovatelé zápisu.
10. Usnesení členské schůze je možné přijmout per rollam. Družstvo nebo osoba oprávněná ke svolání členské schůze zašle všem členům návrh rozhodnutí.
11. Návrh rozhodnutí obsahuje
a) text navrhovaného rozhodnutí a jeho odůvodnění,
b) lhůtu pro doručení vyjádření člena, která činí 15 dnů od doručení návrhu členovi,
c) podklady potřebné pro jeho přijetí.
12. Nedoručí-li člen ve stanovené lhůtě družstvu souhlas s návrhem usnesení, platí, že s návrhem nesouhlasí.
13. Výsledek rozhodování per rollam, včetně dne jeho přijetí, oznámí osoba oprávněná jednání svolat způsobem stanoveným zákonem a stanovami pro svolání členské schůze všem členům bez zbytečného odkladu ode dne jeho přijetí.

§ 15 Představenstvo družstva
1. Představenstvo je výkonným a statutárním orgánem družstva. Řídí činnost družstva a rozhoduje o všech záležitostech družstva, které nejsou zákonem nebo těmito stanovami vyhrazeny jinému orgánu družstva. Běžnou činnost družstva může organizovat a řídit ředitel, bude-li jmenován představenstvem.
2. Představenstvo má 3 (tři) členy. Členy představenstva volí a odvolává členská schůze. Funkční období členů představenstva činí 4 (čtyři) roky. Představenstvo volí ze svých členů předsedu představenstva (případně též dále označovaného jako předseda družstva) a místopředsedu představenstva. Místopředseda představenstva zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti. Opětovná volba je možná.
3. Představenstvo zejména:
a) řídí činnost družstva a rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou stanovami svěřeny jiným orgánům,
b) plní usnesení členské schůze a odpovídá jí za svou činnost,
c) projednává podněty, návrhy a stížnosti členů družstva, na něž je povinno odpovědět do 30 dnů,
d) svolává členské schůze a připravuje pro ně podklady,
e) odpovídá za vypracování řádné účetní závěrky a sestavení výroční zprávy o hospodaření družstva,
f) výroční zprávu s řádnou účetní závěrkou předkládá k projednání členské schůzi po předchozím projednání v kontrolní komisi,
g) předkládá členské schůzi návrh na rozdělení a užití zisku, popřípadě způsob úhrady ztrát,
h) projednává případy porušení či neplnění povinností členy družstva a je oprávněno vydávat písemné výstrahy,
i) odpovídá za provoz, správu a vedení administrativy družstva,
j) oznamuje obchodnímu rejstříku změnu stanov,
k) vede seznam členů družstva dle § 11 stanov,
l) vykonává zaměstnavatelská práva a povinnosti,
m) rozhoduje o udělení souhlasu s přijetím za člena družstva,
n) rozhoduje o udělení souhlasu s převodem a přechodem družstevního podílu,
o) rozhoduje o udělení souhlasu se vstupem dědice členských práv a povinností do družstva,
p) uzavírá s členem družstva písemnou dohodu o ukončení členství v družstvu,
q) rozhoduje o vyloučení člena družstva,
r) uzavírá s členem družstva písemnou smlouvu o dalším členském vkladu,
s) rozhoduje o udělení výjimky z povinnosti člena družstva uzavřít rámcovou kupní smlouvu s alespoň jedním distributorem (§ 12 odst. 2 stanov).
4. Představenstvo se schází podle potřeby, nejméně však dvakrát za rok. Svolává jej předseda a v jeho nepřítomnosti pověřený člen představenstva pozvánkou, zaslanou členům představenstva elektronickou formou na poslední družstvu známou emailovou adresu a to alespoň 3 dny přede dnem konání zasedání představenstva. Představenstvo je povinno se sejít do 10 dnů od doručení podnětu kontrolní komise (je-li zřízena), jestliže na její výzvu nedošlo k nápravě nedostatků. Představenstvo je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Zasedání řídí předseda představenstva a v jeho nepřítomnosti jím pověřený člen představenstva. K usnesení je zapotřebí souhlasu většiny hlasů přítomných členů. Při rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedajícího. Hlasuje se aklamací. O průběhu zasedání představenstva a o jeho rozhodnutích (včetně výsledků hlasování) se pořizuje zápis, za jehož vyhotovení odpovídá předsedající a podepisuje jej předsedající a zapisovatel. Usnesení lze přijímat hlasováním uskutečněným písemně nebo pomocí prostředků sdělovací techniky, pokud s tímto způsobem hlasování projeví souhlas všichni členové orgánu. V takovém případě se hlasující osoby pokládají za přítomné.
5. Funkce člena představenstva zaniká uplynutím funkčního období, odvoláním, smrtí, nebo odstoupením. Odstoupení z funkce je člen představenstva povinen oznámit představenstvu. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednalo představenstvo. V případě ukončení členství v představenstvu odstoupením nebo smrtí člena představenstva může představenstvo (pokud počet jeho členů neklesl pod polovinu) povolat zastupujícího člena až do doby, kdy může být provedena řádná volba nového člena. Zastupující člen má práva a povinnosti řádného člena.
6. Pro členy představenstva platí zákaz konkurence stanovený v § 18 stanov.

§ 16 Kontrolní komise
1. Kontrolní komise je kontrolním orgánem družstva. Kontrolní komise má tři členy, volené členskou schůzí. Pouze jí je kontrolní komise odpovědna, na ostatních orgánech družstva je nezávislá. Funkční období člena kontrolní komise činí čtyři roky. Opětovná volba je možná.
2. Kontrolní komise volí ze svých členů předsedu a místopředsedu.
3. Kontrolní komise se schází podle potřeby, nejméně však jednou za tři měsíce. Zasedání kontrolní komise svolává předseda a v případě jeho nepřítomnosti pověřený člen komise pozvánkou, zaslanou členům kontrolní komise elektronickou formou na poslední družstvu známou emailovou adresu a to alespoň 3 dny přede dnem konání zasedání kontrolní komise. Kontrolní komise je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Zasedání řídí předseda a v jeho nepřítomnosti jím pověřený člen kontrolní komise. K usnesení je zapotřebí souhlasu většiny hlasů jejích členů. O předložených návrzích rozhoduje aklamací. O průběhu zasedání kontrolní komise a o jejích rozhodnutích (včetně výsledků hlasování) se pořizuje zápis, za jehož vyhotovení odpovídá předsedající a podepisuje jej předsedající a zapisovatel. Usnesení lze přijímat hlasováním uskutečněným písemně nebo pomocí prostředků sdělovací techniky, pokud s tímto způsobem hlasování projeví souhlas všichni členové orgánu. V takovém případě se hlasující osoby pokládají za přítomné.
4. Kontrolní komise je oprávněna zejména:
a) kontrolovat veškerou činnost družstva a jeho orgánů a k tomu účelu si vyžadovat od představenstva jakékoli informace o hospodaření družstva,
b) uplatňovat nároky družstva z odpovědnosti členů statutárního orgánu družstva za škodu,
c) projednávat stížnosti členů družstva,
d) vyjadřovat se k řádné účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty družstva,
e) účastnit se zasedání představenstva,
f) na zjištěné nedostatky upozorňovat představenstvo a požadovat zjednání nápravy.
5. Představenstvo je povinno bez zbytečného odkladu oznámit kontrolní komisi všechny skutečnosti, které mohou mít závažné důsledky v hospodaření nebo postavení družstva a jeho členů.
6. Kontrolní komise může k jednotlivým úkonům pověřit jednoho nebo více členů, kteří v této věci mají oprávnění žádat informace v rozsahu oprávnění kontrolní komise.
7. Funkce člena kontrolní komise zaniká uplynutím funkčního období, odvoláním, smrtí, nebo odstoupením. Odstoupení z funkce je člen kontrolní komise povinen oznámit kontrolní komisi. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala kontrolní komise. V případě ukončení členství v kontrolní komisi odstoupením nebo smrtí člena kontrolní komise může kontrolní komise (pokud počet jejích členů neklesl pod polovinu) povolat zastupujícího člena až do doby, kdy může být provedena řádná volba nového člena. Zastupující člen má práva a povinnosti řádného člena.
8. Pro členy kontrolní komise platí zákaz konkurence stanovený v § 18 stanov.

§ 17 Jednání jménem družstva
1. Představenstvo je statutárním orgánem družstva. Za představenstvo jedná navenek předseda nebo místopředseda. Je-li však pro právní úkon, který činí představenstvo, předepsána písemná forma, je třeba podpisu předsedy představenstva a dalšího člena představenstva nebo místopředsedy představenstva a dalšího člena představenstva.
2. K jednání za družstvo mohou být písemně zmocněni předsedou společně s místopředsedou představenstva jiní členové družstva, případně další osoby a to jako zmocněnci.
3. Podepisování jménem družstva se provádí tak, že k obchodní firmě družstva připojí svůj podpis k tomu oprávněné osoby.

§ 18 Zákaz konkurence
1. Členové představenstva a kontrolní komise družstva, členové orgánů právnických osob, které jsou členy představenstva nebo kontrolní komise družstva, prokuristé a ředitel nesmějí být podnikateli ani členy statutárních a dozorčích orgánů právnických osob se shodným předmětem činnosti nebo právnických osob ovládajících právnickou osobu se shodným předmětem činnosti nebo právnických osob ovládaných právnickou osobou se shodným předmětem činnosti, dále nesmějí zprostředkovávat nebo obstarávat pro jiné osoby obchody družstva, účastnit se na podnikání jiné společnosti jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejnou nebo podobnou činností jakou vykonává družstvo, s výjimkou právnických osob, které jsou členy družstva.
2. Členové družstva nesmějí uzavírat s distributory, kteří jsou v daném období smluvními distributory družstva pro uzavírání rámcové kupní smlouvy nebo dohody s členy družstva, smluvní vztahy, jejichž předmětem je nákup zboží, zprostředkování prodeje zboží, marketingové služby. Výjimkou je rámcová kupní smlouva uzavíraná prostřednictvím družstva nebo smlouva s jedním ze smluvních distributorů, u kterého nemá platnou přílohu č. 1 rámcové kupní smlouvy pro daný rok a od kterého neodebírá více než 30% celkového nákupu.

§ 19 Hospodaření a majetek družstva
1. Družstvo hospodaří samostatně a na svůj účet.
2. Družstvo hradí náklady a výdaje své činnosti z příjmů získaných ze svých fondů, vytvářených z příjmů ze své činnosti, z příspěvků svých členů, popřípadě z dalších zdrojů.
3. Majetek družstva tvoří souhrn členských vkladů. Další zdroje majetku družstva tvoří zejména:
a) příjmy z vlastní činnosti družstva,
b) dotace a dary,
c) úroky z bankovních vkladů družstva,
d) jiné příjmy družstva.
4. Družstvo vytváří k zajištění svého hospodaření příslušné fondy.
5. Finanční prostředky družstva slouží zejména:
a) k uhrazení nákladů na činnost družstva,
b) k platbě daní, poplatků,
c) k další tvorbě rezervního fondu,
d) k tvorbě dalších fondů družstva podle rozhodnutí členské schůze,
e) k investicím podle rozhodnutí členské schůze,
f) k rozdělení mezi členy družstva dle rozhodnutí členské schůze.

§ 20 Rezervní fond a jiné fondy
1. Družstvo zřizuje rezervní fond ve výši 10 % základního kapitálu. Tento fond družstvo doplňuje o 10 % z čistého ročního zisku až do doby, než výše rezervního fondu dosáhne částky rovnající se polovině základního kapitálu družstva.
2. Rezervní fond se nesmí použít za trvání družstva k rozdělení mezi členy, ani se k němu nepřihlíží při výpočtu vypořádacího podílu člena. Tento fond lze použít jen ke krytí ztrát družstva.
3. Členská schůze může rozhodnout o vytvoření dalších fondů.

§ 21 Rozdělení zisku
1. Po projednání řádné účetní závěrky členská schůze rozhodne o rozdělení zisku těmito možnými způsoby:
a) platby daní, případně úhrada jiných zákonem stanovených závazků,
b) doplnění rezervního a dalších fondů družstva, jsou-li zřízeny,
c) rozdělení mezi členy,
d) k dalším platbám podle rozhodnutí členské schůze.
e) zůstane jako nerozdělený zisk.
2. Usnese-li se členská schůze při projednání řádné účetní závěrky o rozdělení zisku mezi členy, určuje se podíl člena na zisku poměrem výše splaceného vkladu člena ke splaceným vkladům všech členů. U členů, jejichž členství v rozhodném roce trvalo jen část roku, se tento podíl poměrně krátí. Rozdělení zisku mezi členy je možné až po splnění zákonem stanovených povinností (zejména platby daní, přídělů do rezervního fondu, fondu rozvoje).
3. Případný nerozdělený zisk lze použít k úhradě ztráty. Ztráty družstva jsou kryty z rezervního fondu případně dalších družstvem vytvořených zajišťovacích fondů. Ztráty družstva lze rovněž krýt prostřednictvím uhrazovací povinnosti členů družstva přesahující členský vklad (§ 5 odstavec 4 stanov), rozhodne-li o tom členská schůze.

§ 22 Zánik, zrušení, likvidace a změna právní formy družstva
1. Družstvo zaniká výmazem z obchodního rejstříku.
2. Družstvo se zrušuje:
a) usnesením členské schůze,
b) zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu z důvodu, že majetek úpadce nepostačuje k úhradě nákladů konkursu, anebo zamítnutím insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku,
c) rozhodnutím soudu,
d) jiným způsobem, stanoveným zákonem.
3. O rozhodnutí členské schůze o zrušení musí být pořízen notářský zápis. Při zrušení družstva se provede likvidace podle platných právních předpisů.
4. Družstvo může změnit právní formu na obchodní společnost. Při změně právní formy nezaniká právnická osoba. Na změnu právní formy družstva se použijí přiměřeně ustanovení o změně právní formy obchodní společnosti.
5. Soud může na návrh toho, kdo na tom osvědčí právní zájem, rozhodnout o zrušení družstva a jeho likvidaci, jestliže:
a) počet členů družstva klesl pod tři,
b) družstvo nemá déle než dva roky statutární orgán schopný usnášet se,
c) družstvo vyvíjí nezákonnou činnost v takové míře, že to závažným způsobem narušuje veřejný pořádek,
d) družstvo není schopno po dobu delší než 1 rok vykonávat svou činnost a plnit tak svůj účel,
e) družstvo provozuje činnost, kterou podle jiného právního předpisu mohou vykonávat jen fyzické osoby, bez pomoci těchto osob.
6. Likvidátora družstva jmenuje členská schůze. Likvidátor je povinen vypracovat před rozdělením likvidačního zůstatku návrh na jeho rozdělení, který projedná členská schůze. Návrh na rozdělení musí být na požádání předložen každému členu družstva.
7. Likvidační zůstatek se rozdělí mezi členy tak, že každému členu se uhradí částka do výše jeho základního členského vkladu, popřípadě jeho dalšího členského vkladu, nebo jen poměrná část těchto vkladu, jestliže není likvidační zůstatek dostačující.

§ 23 Stanovy
1. O změně stanov družstva rozhoduje členská schůze. O rozhodnutí členské schůze, jímž se mění stanovy družstva, musí být pořízen notářský zápis, který musí obsahovat též schválený text změny stanov.
2. Pozvánka na členskou schůzi, na které má být rozhodováno o změně stanov, musí charakterizovat podstatu navrhovaných změn stanov. Návrh změn stanov musí být členům k nahlédnutí na internetových stránkách ve lhůtě stanovené pro svolání členské schůze, která bude o návrhu rozhodovat.
3. Jestliže hodlá člen družstva uplatnit na členské schůzi protinávrhy k návrhům změn stanov, je povinen doručit písemné znění svého protinávrhu družstvu nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání členské schůze, jinak k nim nebude přihlédnuto.
4. V případě návrhu na schválení úplného znění stanov se hlasuje o takovém návrhu najednou. V případě schválení úplného znění stanov se o dalších protinávrzích úplného znění stanov již nehlasuje. I v případě schválení úplného znění stanov se dále hlasuje o jednotlivých protinávrzích, týkajících se dílčích bodů stanov. V případě návrhů a protinávrhů na dílčí změny stanov se hlasuje vždy o návrhu nebo protinávrhu jako celku. Nejprve se vždy hlasuje o návrhu svolavatele členské schůze a v případě, že návrh není přijat, hlasuje se o dalších protinávrzích členů družstva v pořadí, v jakém tyto byly doručeny družstvu (s výše uvedenou výjimkou u schvalování úplného znění stanov). Jakmile je určitý dílčí návrh přijat, o dalších protinávrzích daného bodu se již nehlasuje.
5. Dojde-li ke změně v obsahu stanov rozhodnutím členské schůze nebo na základě jakékoliv právní skutečnosti, je představenstvo družstva povinno vyhotovit bez zbytečného odkladu úplné znění stanov. Po každé změně stanov musí být uloženo jejich platné úplné znění do sbírky listin obchodního rejstříku, vedeného příslušným soudem.
6. Při schvalování vnitřních předpisů družstva platí obdobně § 23 odst. 2, 3, 4 stanov.

§ 24 Závěrečná ustanovení
Právní vztahy neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy, zejména zákonem o obchodních korporacích a občanských zákoníkem.
Družstvo se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, jako celku. Veškeré právní poměry družstva a jeho členů se řídí v plném rozsahu ustanoveními zákona o obchodních korporacích.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.

naše produkty